Garancia najnižšej ceny

GDPR - Ochrana osobních údajů

Basal Pro s.r.o.

Sídlo společnosti:
Švábky 52/2
180 00 Praha 8, 
IČO: 27063798
DIČ: CZ27063798
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 93610,

jako správce osobních údajů (dále jen jako správce), zpracovává údaje pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

Na správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím e-mailu na adrese info@mobklady.sk nebo poštou na adrese: Basal Pro s.r.o., Švábky 52/2,180 00 Praha 8

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen Nařízení GDPR. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na správce obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Osobní údaje zpracovává správce. Pro účely dodání zboží na adresu kupujícího, předává správce osobní údaje subjektu svým smluvním dodavatelům zboží (zpracovatelům ve smyslu Nařízení GDPR). Pro účely fakturace a splnění zákonné povinnosti vedení účetnictví, předává správce osobní údaje subjektu externí účetní (zpracovatel ve smyslu Nařízení GDPR). Doba zpracování osobních údajů je dána splněním účelu smluvy a dále zákonnými lhůtami pro vedení účetnictví.

 

My status