Garancia najnižšej ceny

Uplatnenie reklamácie

Zodpovednosť za chyby, záruka

Záruka na betónové výrobky MAGICRETE® činí 10 rokov odo dňa zakúpenia výrobku. Na keramické obklady je poskytovaná zákonom stanovená záručná lehota v dĺžke 2 rokov odo dňa zakúpenia výrobku.

Pri nakladaní s tovarom (vrátane jeho použitia) je kupujúci povinný dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a dodržiavať zásady stavebnej praxe. Kupujúci je povinný vždy postupovať podľa aktuálneho technického listu a montážneho návodu k tovaru. Aktuálne technické listy a montážne návody sú k dispozícii na webových stránkach a v sídle predávajúceho.

Vznik zodpovednosti za chyby na strane predávajúceho je vylúčený, ak nedostatky tovaru boli spôsobené vyššou mocou alebo chybným konaním kupujúceho či tretej osoby. Ak má tovar chyby, budú nároky kupujúceho zo zodpovednosti za chyby uspokojené jedným z ďalej uvedených spôsobov, a to v nasledujúcom poradí: dodaním chýbajúceho tovaru, odstránením ostatných chýb tovaru, dodaním náhradného tovaru za chybný tovar, primeranou zľavou z kúpnej ceny.

V prípade vzniku škody na strane kupujúceho v súvislosti so zodpovednosťou predávajúceho za chyby zakúpeného tovaru, náhrady tejto prípadnej škody, vzniknuté kupujúcemu, vrátane ušlého zisku, sú obmedzené sumou, ktorú kupujúci skutočne uhradil za tovar podľa uskutočnenej objednávky.

Záruka sa nevzťahuje:

  • na chyby, spôsobené neodbornou či nesprávnou manipuláciou, montážou alebo používaním zakúpeného tovaru a chyby, spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou.
  • na drobné odlišnosti v odtieňoch dodaných výrobkov. Možné odtieňové odchýlky niektorých výrobkov sú spôsobené vlastnosťami vstupných surovín a rozdielmi pri zrení výrobkov.
  • na rozmerové odchýlky dodaných výrobkov, ktoré sú v rámci tolerancie rozmerových odchýlok, ktoré sú uvedené v technických listoch výrobkov.
  • na odlišnosti, spôsobené vápenným výkvetom. Prípadný výskyt primárnych vápenných výkvetov na betónových výrobkoch nemá žiadny vplyv na úžitkové vlastnosti týchto výrobkov a ide iba o dočasnú estetickú chybu. Vplyvom meteorologických podmienok a bežného mechanického namáhania spravidla dochádza k ich postupnému vyrovnávaniu a zjednocovaniu.

Reklamácia

V prípade, že spotrebiteľ objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej lehoty chybu, má právo na podanie reklamácie.

Tovar je možné reklamovať písomne na adrese obchod@mobklady.sk, alebo osobne na predajni firmy
MAGICRETE, s. r. o.

V prípade, že tovar bol dodaný v inom množstve či vyhotovení, než určuje kúpna zmluva, alebo ak tovar má zjavné chyby v kvalite, je reklamáciu nutné uplatniť u predávajúceho bez omeškania, najneskôr do piatich (5) dní od doručenia alebo vyzdvihnutia tovaru. Ak nedôjde v tejto lehote k reklamácii, považuje sa tovar za riadne dodaný. Zároveň s písomnou reklamáciou je kupujúci v takom prípade povinný predložiť reklamovaný tovar a príslušné dodacie listy tovaru.

Reklamovaný tovar musí zákazník dopraviť osobne alebo zaslať na miesto uplatnenia reklamácie. Náklady spojené s dopravou vráteného tovaru hradí kupujúci. V prípade uznania reklamácie ako oprávnenej vzniká kupujúcemu právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s prepravou tovaru. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý.

Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od jej doručenia predávajúcemu. V prípade nevybavenia reklamácie v tejto lehote má kupujúci právo na výmenu veci za rovnakú, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Výber medzi výmenou veci a odstúpením od zmluvy náleží kupujúcemu.
Reklamácia tovaru kupujúcim nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu alebo plniť iné záväzky voči predávajúcemu.

 

My status