Garancia najnižšej ceny

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti
Basal Pro, s.r.o.
so sídlom Švábky 52/2, 180 00 Praha 8, ČR
identifikačné číslo: 27063798
zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 93610
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese
http://www.mobklady.sk

 

1. Úvodné ustanovenie

Internetový obchod www.mobklady.sk sa riadi Nákupným poriadkom, ktorý presne stanovuje práva a povinnosti prevádzkovateľa (predávajúceho) a zákazníka (kupujúceho). Právne vzťahy založené uzavretím zmluvy o kúpe veci ponúkanej v našom internetovom obchode sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (u fyzickej osoby) a Obchodného zákonníka (u právnickej osoby) o uzatváraní zmlúv za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku - elektronickej pošty.


2. Objednávka, uzavretie kúpnej zmluvy

Zmluva o kúpe veci ponúkanej naším internetovom obchodom je uzavretá okamžikom prijatia Vašej objednávky. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
Po prijatí riadne vyplnenej objednávky Vám príde automaticky vygenerovaná odpoveď s celkovou rekapituláciou Vášho nákupu. Následne náš pracovník Vám potvrdí formou elektronickej pošty, že Vaša objednávka bola prijatá, potvrdí dostupnosť tovaru na sklade, popr. uvedie termín dodania a oznámi ďalšie podrobnosti ohľadom dodania Vašej objednávky.
Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v Objednávkovom formulári, v prípade osobného odberu potom predajňa či sklad predávajúceho, podľa toho, aký spôsob dopravy kupujúci pri objednávke zvolil.
Tovar sa stáva majetkom kupujúceho v okamihu jeho prevzatia za podmienky uhradenia kúpnej ceny a poštovného.
Podaním záväznej objednávky kupujúci súhlasí s archivovaním jeho osobných údajov a údajov o jeho nákupoch.


3. Dodanie tovaru

Tovar je dodávaný prostredníctvom špedičnej firmy (cenník dopravy nájdete tu) bez donášky. Kupujúci je povinný zaistiť vykládku dodaného tovaru na svoje náklady.
Doručenie tovaru prebieha v pracovných dňoch, od 8:00 do 17:00. Pri dodaní tovaru prostredníctvom špedičnej firmy nie je možné určiť presnú hodinu dodania, keďže ide o zbernú prepravu.
Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať počet tovaru a neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a predávajúcemu. Prevzatie tovaru je kupujúci povinný potvrdiť na dodacom liste (podpisom, pečiatkou). Potvrdením dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.
Ak nenastanú objektívne prekážky brániace dodaniu tovaru, je predávajúci povinný dodať tovar v lehote, ktorá je stanovená v kúpnej zmluve alebo v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu tovaru a na miesto jeho dodania. Za objektívne prekážky brániace dodaniu tovaru sa považujú všetky okolnosti brániace dodaniu tovaru, ktoré predávajúci nezavinil, najmä poruchy v prevádzke, problémy s prepravou tovaru od výrobcu, štrajky alebo výluky.
V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za včasné nedoručenie objednávky z dôvodu zlej dopravnej situácie alebo pochybenia špedičnej služby.


4. Informácie predávajúceho súvisiace s predajom tovaru

V priamej súvislosti s predajom tovaru poskytuje predávajúci nezáväzné poradenstvo týkajúce sa tovaru a jeho možného využitia vo forme nezáväzných odporúčaní. V prípade, že nie je písomne dohodnuté inak, nemajú tieto odporúčania záväzný charakter vo vzťahu k vlastnostiam tovaru a jeho možného využitia kupujúcim a nezakladajú zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
Odporúčania sú poskytované aj pri riešení problémov vyskytujúcich sa na stavbách, v štádiu projektovania a prípravy aj pri samotnom vykonávaní. V prípade, že nie je písomne dohodnuté inak, nemajú tieto odporúčania záväzný charakter vo vzťahu k vlastnostiam tovaru a jeho možného využitia kupujúcim a nezakladajú zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
Odporúčania predávajúceho nezbavujú kupujúceho zodpovednosti vo vzťahu k plánovanému účelu použitia a vhodnosti tovaru.


5. Uplatnenie reklamácie

Záruka na betónové výrobky MAGICRETE® činí 10 rokov odo dňa zakúpenia výrobku.
Na keramické obklady a ďalšie výrobky je poskytovaná zákonom stanovená záručná lehota v dĺžke 2 rokov odo dňa zakúpenia výrobku.
V prípade, že spotrebiteľ objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej lehoty chybu, má právo na podanie reklamácie.
Tovar je možné reklamovať písomne na adrese obchod@mobklady.sk.
Reklamovaný tovar musí zákazník dopraviť osobne alebo zaslať na miesto uplatnenia reklamácie.
Náklady spojené s dopravou vráteného tovaru hradí kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý.
Reklamácia bude vybavená najdlhšie do 30 dní od jej doručenia predávajúcemu. V prípade nevybavenia reklamácie v tejto lehote má spotrebiteľ právo na výmenu veci za rovnakú, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Výber medzi výmenou veci a odstúpením od zmluvy náleží spotrebiteľovi.

Záruka sa nevzťahuje:

  • na chyby, spôsobené neodbornou či nesprávnou manipuláciou, montážou alebo používaním zakúpeného tovaru a chyby, spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou.
  • na drobné odlišnosti v odtieňoch dodaných výrobkov. Možné odtieňové odchýlky niektorých výrobkov sú spôsobené vlastnosťami vstupných surovín a rozdielmi pri zrení výrobkov.
  • na odlišnosti, spôsobené vápenným výkvetom. Prípadný výskyt primárnych vápenných výkvetov na betónových výrobkoch nemá žiadny vplyv na úžitkové vlastnosti týchto výrobkov a ide iba o dočasnú estetickú chybu. Vplyvom meteorologických podmienok a bežného mechanického namáhania spravidla dochádza k ich postupnému vyrovnávaniu a zjednocovaniu.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho formou listu zaslaného e-mailom na: obchod@mobklady.sk a to pred vrátením tovaru pre odsúhlasenie termínu dodania.
Kupujúci má právo od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť podľa Občianskeho zákonníka
. 40/1964 Zb., v platnom znení (to neplatí, ak bol tovar upravený podľa priania kupujúceho), ak je v originálnom a nepoškodenom obale bez známok užívania alebo opotrebovania. Kupujúci nesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. Pri vrátení tovaru v poškodenom obale si predávajúci účtuje skonto vo výške 10 – 30 % podľa stavu poškodenia. Pri zaslaní tovaru je určujúci dátum odoslania. Po prijatí vráteného tovaru, predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku na kupujúcim uvedený bankový účet, a to do 14 dní odo dňa doručenia predávajúcemu vrátenej objednávky. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý.
Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť z titulu zodpovednosti predávajúceho za chyby predanej veci podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníka.
Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, za predpokladu, že si kupujúci dodaný tovar neprevezme alebo odmietne prevziať.


Odstúpiť od zmluvy možno aj po vzájomnej dohode.

V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľom, nie je možné od zmluvy odstúpiť.

Adresa pre vrátenie tovaru:
M. Horákové 604
272 01 Kladno
Česká republika

Nárok na vrátenie tovaru zaniká:

  • Ak nie je dodržaná 14-dňová lehota.
  • Ak nie je tovar v originálnom obale alebo je znečistený, poškodený alebo iným spôsobom znehodnotený
  • Ak nie je tovar kompletný
  • Ak je tovar alebo ktorákoľvek časť jeho obalu, či príslušenstva, akýmkoľvek spôsobom poškodené, alebo nesie známky používania.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

7.3. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

7.4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

7.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.7. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.8. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího. Souhlasy dle obou předcházejících vět může Kupující kdykoli odvolat.

7.10. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/).

7.11. Webové rozhraní může využívat technické informace získané pomocí souboru cookies. Užívání cookies lze zakázat nastavením internetového prohlížeče. Je-li využívání souborů cookies zakázáno, nemusí být webové rozhraní zobrazováno v plné míře. Pomocí souborů cookies nelze získat žádné osobní údaje.

7.12. Zásadám zpracování osobních údajů se věnujeme v samostatné kapitole zde.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 30.08.2010. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

My status